Wyszukaj lokal
Wyszukaj lokal
 
doRestauracji.pl
Regulamin Internetowego Przewodnika Gastronomicznego doRestauracji.pl

Regulamin Internetowego Przewodnika Gastronomicznego doRestauracji.pl

Regulamin Serwisu doRestauracji.pl

(zwany dalej „Regulaminem”)


I. Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy doRestauracji.pl (zwany dalej „Serwisem") prezentuje informace oraz materiały o restauracjach, pubach, pizzeriach, klubach, kawiarniach, cukierniach i innych lokalach gastronomicznych (zwanych dalej „lokalami"). Serwis umożliwia wyrażanie opinii i komentarzy anonimowych osób zarejestrowanych w Serwisie.


2. Operatorem serwisu jest spółka GastroGuide s.r.o. z siedzibą ul. Poděbradova 869, 547 01 Náchod, Republika Czeska.


3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Użytkownik - osoba zarejestrowana w Serwisie w panelu ogólnym,

b) Restaurator - osoba zarejestrowana w Serwisie w panelu restauratora. Restaurator posiada wszelkie uprawnienia i zobowiązania jakie w Serwisie przysługują Użytkownikowi oraz dodatkowe określone poniżej w Regulaminie.


II. Cel serwisu

1. Serwis umożliwia wszystkim użytkownikom:

a) zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi w Serwisie,

b) przeglądanie i wyszukiwanie lokali w oparciu o m.in. następujące kryteria: lokalizacja, typ lokalu, ceny, rodzaj serwowanej kuchni i menu.


2. Zamieszczone w Serwisie informacje, materiały, ogłoszenia, opinie i komentarze:

a) nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgody Redakcji,

b) powinny być sformułowane w sposób zwięzły i jasny,

c) nie mogą zawierać treści reklamowych, z zastrzeżeniem uprawnień przyznanych Restauratorom,

d) nie mogą zawierać treści bezprawnych a także wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, etc.,

e) nie mogą zawierać treści podważających wiarygodność Serwisu i Użytkowników a w szczególności naruszających zasady uczciwej konkurencji,

f) nie mogą zawierać treści podważających uczciwość restauratorów, czy sugerujących nieprzestrzeganie przez nich regulacji podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


III. Korzystanie serwisu i rejestracja użytkownika serwisu

1. Przeglądanie treści i wyszukiwanie dostępne jest dla wszystkich odwiedzających serwis. Korzystanie z pozostałych funkcji serwisu wymaga rejestracji konta użytkownika.

2. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie polegającej na ustaleniu nazwy użytkownika (login) oraz hasła Użytkownik może:

a) dokonać oceny wybranego lokalu również poprzez zamieszczenie krótkiego tekstu i przyznanie oceny w skali 1-5 wyrażonej gwiazdkami,

b) zaproponować zamieszczenie w Serwisie informacji w wersji podstawowej o lokalu, o którym informacje nie zostały już wcześniej umieszczone w Serwisie,

c) zaprenumerować bezpłatny newsletter,

d) polecić lokal mailem osobie przez siebie wybranej.


3. Rejestracji konta można dokonać również przez serwisy społecznościowe.


4. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości od Serwisu w tym wiadomości o charakterze reklamowym. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ww. korzystając z hiperłącza umieszczonego w stopce wszystkich wiadomości przekazywanych przez Redakcję Serwisu.


5. Użytkownik dodając opinię w Serwisie wyraża jednocześnie zgodę na ich korektę stylistyczną i gramatyczną, a także na jej publikację w formie skróconej.


6. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia konta i danych podanych w procesie rejestracji w serwisie. Żądanie usunięcia konta należy zgłosić na adres admin@gastronauci.pl. Konto zostanie usunięte przez Redakcję serwisu w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania żądania. Usunięcie konta Użytkownika nie oznacza usunięcia opinii przez niego zamieszczonych w Serwisie.


7. Publikowane oceny i komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników Serwisu, za które Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.


8. Rejestracja w Serwisie przez użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności każda osoba otwierająca konto zobowiązuje się do używania go zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu użytkownicy zostaną o niej powiadomieni przy najbliższym logowaniu do Systemu.


9. Żadnemu Użytkownikowi Serwisu nie przysługuje uprawnienie do:

a) wykorzystywania lub posługiwania się logo, znakami towarowymi oraz innymi oznaczeniami zamieszczanymi w Serwisie przez Restauratorów lub Redakcję,

b) dokonywania wpisów lokali w katalogach już istniejących;

c) zamieszczania opinii naruszających prawa autorskie innych podmiotów.


IV. Publikowanie informacji o lokalach

1. Zamieszczenie w Serwisie podstawowych informacji o lokalu jest bezpłatne. Propozycje dokonania wpisu może zgłosić zarówno Restaurator jak i Użytkownik. Wpis ten obejmuje następujące informacje:

a) nazwę lokalu;

b) dane kontaktowe (adres i telefon do lokalu);

c) rodzaj serwowanej kuchni (np. kuchnia polska, włoska, wegetariańska, regionalna, etc.);

d) przedział cenowy dania głównego;

e) możliwość płatności kartą debetową/kredytową,

f) typ lokalu (np. restauracja, kawiarnia, cukiernia)

g) adres strony internetowej

h) adres profilu Facebook

i) adres profilu G+.

 

2. Dokonywanie wpisów lokali w katalogach w wersji płatnej realizowane jest w ramach odrębnej umowy z Restauratorem. Wpis ten obejmuje następujące informacje:

a) nazwę lokalu;

b) możliwość załączenia do 10 zdjęć (w tym logo) lokalu;

c) typ lokalu (restauracja, kawiarnia, cukiernia, etc.);

d) krótki opis lokalu (do 500 znaków);

e) pełne dane kontaktowe (adres i telefon do lokalu, stronę www, oraz e-mail);

f) rodzaj serwowanej kuchni (np. kuchnia polska, włoska, wegetariańska, regionalna, etc.);

g) menu lokalu w wersji tekstowej (np. karta dań wraz z cenami);

h) informacje dodatkowe o lokalu takie jak np.: liczba miejsc w restauracji, liczba miejsc w ogródku letnim, godziny otwarcia, rok założenia, imię i nazwisko szefa kuchni, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, możliwość płatności kartą debetową/kredytową etc.

i) przedział cenowy;


V. Zasady użytkowania serwisu przez Restauratorów


1. Restaurator zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Regulaminu. Zabrania się umieszczania treści bezprawnych oraz uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe oraz linków z wyjątkiem odesłania do oficjalnej strony www Restauratora.


2. Restaurator otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego, który umożliwia mu edycję informacji wpisanych do katalogu.


3. Restaurator nie może żądać zmian lub usunięcia ocen, komentarzy, bądź opinii wyrażonych przez użytkowników Serwisu ani usunięcia z Serwisu podstawowych informacji o lokalu.

 

VI. Prawo do reklamacji

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Internetowy Przewodnik Gastronomiczny doRestauracji.pl, skrytka pocztowa 59, 57-350 Kudowa-Zdrój. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nazwa Użytkownika pod którą jest zarejestrowana w serwisie) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.


2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Serwis. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji wg wyboru na wskazany adres zamieszkania lub adres e-mail.


V. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności świadczenia usług, archiwizacji, ulepszania Serwisu, a także w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Redakcja.


2. Użytkownik ma wgląd do podanych przez niego danych osobowych i może dokonać ich zmiany.


3. Dane podawane przez Użytkowników są wykorzystywane przez Redakcję do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem, weryfikacji przestrzegania Regulaminu oraz do czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu w szczególności do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Redakcję informacji o Serwisie i świadczonych przez niego usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.


4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa.


5. Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych. Redakcja może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.


VI. Postanowienia końcowe

1. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe informacje, dane, materiały i inne treści zamieszczone w Serwisie zarówno przez Restauratora, jak i zarejestrowanych użytkowników. Jednocześnie Redakcja zapewnia, że podejmować będzie wszelkie kroki zmierzające do niezamieszczania i/lub usuwania błędnych czy nieprawdziwych informacji o lokalach.


2. Redakcja zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania Serwisu z powodu awarii lub problemów technicznych,

b) dodawania bezstronnych recenzji własnych i materiałów redakcyjnych;

c) usunięcia konta Restauratora, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są fałszywe,

d) usunięcia konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są fałszywe,

e) usunięcia recenzji, opinii, komentarza, w przypadku naruszenia Regulaminu,

f) zmiany lub korekty wpisów lokali w katalogach zgodnie ze stanem faktycznym,

g) redagowania, skracania, zatwierdzania i usuwania ocen, komentarzy oraz opinii wyrażanych przez Użytkowników, zatwierdzania ocen, komentarzy i opinii,

h) blokowania i trwałego usuwania kont Użytkowników/Restauratorów w przypadku naruszania postanowień Regulaminu,


3. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i ocen na stronach Serwisu wyrażają nieodpłatnie zgodę na utrwalanie, zwielokrotnianie (jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową), publikowanie, rozpowszechnianie, etc. przez Redakcję lub osobę trzecią, z którą Redakcja zawrze umowę w tym zakresie, tych treści (w części lub w całości) w jakiejkolwiek formie, a w szczególności w formie wydawnictw książkowych, multimedialnych, elektronicznych, gazetek, ulotek etc. Użytkownicy wyrażają też zgodę na dokonywanie tłumaczeń swoich komentarzy i ocen i korzystanie z nich przez Redakcję w sposób wskazany powyżej. Użytkownicy dodatkowo wyrażają zgodę na dokonywanie przez Redakcję lub ww. osobę trzecią skrótów komentarzy i ocen. Redakcja ma prawo do udzielenia odpłatnej lub nieodpłatnej sublicencji osobie trzeciej, bez obowiązku uiszczenia użytkownikom Serwisu jakichkolwiek należności.


4. W razie likwidacji Serwisu wszystkie oceny, komentarze i opinie Użytkowników będą trwale usunięte z serwerów bez uprzedniego powiadamiania.


5. Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: http://www.gastronauci.pl/regulamin. Tribu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu poprzez opublikowanie go pod powyższym adresem.


6. Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia konta w serwisie w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian Regulaminu.


7. Wszelkie pytania dotyczące serwisu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu użytkownicy mogą kierować na adres e-mailowy: redakcja@dorestauracji.pl.

  • SMAKOSZE
  • Targi HORECA/GASTROFOOD, Kraków
  • ENOEXPO, Kraków
  • Opolfest 2015
  • Kawa dla Fundacji
  • Kornelia Polnisches Restaurant
  • Prospectum s.r.o.
0.00970411